موتور جستجوی استاندارد
 Standards Search Engine
Standards Search Engine
 Organization :
Document Number :
Keyword :

Covered Organization : 258 |   Covered Documents : 632092 |     Update to : December 2022

1-در صورتی که مایلید تمام اسناد مربوط به یک سازمان را مشاهده کنید بدون پرکردن شماره سند و کلمات کلیدی صرفا با انتخاب نام سازمان جستجوی خود را انجام دهید.
2-در وارد کردن شماره سند حالات مختلف مانند وجود فاصله بین حرف ماقبل از شماره و غیره نیز بررسی گردد.
3-سعی شود حداقل کلمات کلیدی وارد شود و از وارد کردن تمام عنوان یک سند اجتناب گردد.

Powered by : Standards Manager™

نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2024© Hercules Ebooks Institute